Photography

Mamiya M645 1000S, 80mm f/2.8, Ektar 100

Mamiya M645 1000S, 150mm f/4, Velvia 50

 

Mamiya M645 1000S, 210mm f/4, Ektar 100

 

Mamiya M645 1000S, 45mm f/2.8, Ektar 100

Canon AE-1 Program, 50mm f/1.8, Ektar 100

Mamiya M645 1000S, 45mm f/2.8, Ektar 100

Canon AE-1 Program, 50mm f/1.8, Ektar 100

Canon AE-1 Program, 50mm f/1.8, Ektar 100